Biofuel Energy

RÁC TÁI CHẾ

Rác thải sinh hoạt được tách lọc, phân loại thành nhiều dòng chất thải khác nhau. Hỗn hợp chất thải sau phân loại bao gồm các nhóm sau:

- Thành phần chất thải dẻo (túi nilon, nhựa, cao su...) được tận thu. Một phần xuất bán và một phần phục vụ vận hành dây chuyền nhiệt phân.

Chất thải dẻo được phân loại và đóng kiện.

Thành phần kim loại (sắt, thép, kim loại màu...) được tận thu.

Sắt, kim loại được phân loại và đóng kiện.

Phần chất thải hữu cơ dễ phân hủy cùng với việc bổ sung một phần các phụ phẩm nông nghiệp được lên men tạo khí sinh học phục vụ vận hành nhà máy phát điện kết nối lưới điện quốc gia.

- Chất thải cá biệt, chất vô cơ (vỏ trai, ốc,...) được chôn lấp.

- Chất thải xây dụng-xà bần (gạch đá, bê tông) chiếm khoảng 7-10% khối lượng rác thu gom: Trước mắt chôn lấp, khi có điều kiện phù hợp chúng tôi sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung.

 

Blue Earth - Green Life

page.content1

Der Umwelt zuliebe

page.content2

Wohlbefinden im Leben

page.content3